Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende instellen van een parkeerverbod in de Coenenstraat aan de werkliedenloods (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Telkens als er hoog bezoek komt op de luchthaven staat het aan de werkliedenloods vol geparkeerde wagens voor vlieguitspotters. Hierdoor kunnen de werklieden moeilijk met de vrachtwagen buiten rijden. Het geeft ook hinder bij de bezoekers van het kerkhof en recylcagepark.

feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2022, houdende kennisname en goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kaste. Hierbij werd onder andere besloten om - punt 1 - borden verboden parkeren en stilstaan (E3) te plaatsen aan de zijde van de haag ter hoogte van de werkliedenloods in de Coenenstraat.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.
Het plan als bijlage met aanduiding van de betreffende borden.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit

1. Op het grondgebied van Steenokkerzeel op de weg naast de werkliedenloods van de ingang van de sterrenweide tot aan de achterkant van de woning Coenenstraat 25 geldt:

  • het stilstaan en parkeren is verboden;
  • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid;
  • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
2. Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E3
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.

3. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.