Terug
Gepubliceerd op 24/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende verkeersmaatregelen wegversmallingen in de Damlaan (581.15)

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 21 december 2020, houdende nieuwe proefopstelling snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 6 september 2021, houdende verlenging proefopstelling tot 31 december 2021 en aanpassing door asverschuiving van de nieuwe proefopstelling snelheidsremmende maatregelen ter hoogte van het recreatieterrein Den Dam in de omgeving van het kruispunt de Salmlaan - Damlaan.
Het advies van de politie - als bijlage - van 8 december 2021, houdende positief indien de opstelling ongewijzigd blijft maar met de opmerking om de proefopstelling definitief te maken door een aanvullend politiereglement.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 13 december 2021, houdende verlenging proefopstelling van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 9 mei 2022, houdende goedkeuring van het verslag van de overlegvergadering met de politiezone Kastze van 26 april 2022 waarbij onder andere - punt 8 - besloten werd om de huidige proefopstelling in de Damlaan te versterken met Berlijns kussen, SIB borden, belijning, maximale signalisatie en poorteffect vergroten.
De zone 30 borden zullen opgenomen worden in het globaal aanvullend reglement met betrekking op de snelheden.
De definitieve schets van de opstelling ter hoogte van de Damlaan 39-41 en 55-57 als bijlage + plan detail. Het inkomend verkeer moet van as veranderen.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 3 onthoudingen
besluit
1. Op de Damlaan tegenover huisnummer 55-57 geldt:
  • de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1 .
2. Op de Damlaan ter hoogte van huisnummer 39-41 geldt:
  • de bestuurders zijn verplicht de hindernis langs links voorbij te rijden.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden D1.
3. Op de Damlaan ter hoogte van huisnummer 55-57 geldt:
  • bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.
4. Op de Damlaan ter hoogte van huisnummer 39-41 geldt:
  • bestuurders mogen niet rijden, stilstaan of parkeren op de markeringen.
Dit wordt gesignaleerd door:
- wegmarkeringen overeenkomstig art.77.4 van de wegcode.
5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.