Terug
Gepubliceerd op 27/06/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 23/06/2022 - 20:15

Gemeente en OCMW Steenokkerzeel - jaarrekening 2021: vaststelling deel gemeente - goedkeuring deel OCMW - vaststelling van het geheel

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
feiten, context en argumentatie

De jaarrekening van gemeente en OCMW voor het jaar 2021 wordt ter vaststelling voorgelegd. Dit is de tweede geïntegreerde jaarrekening die wordt opgemaakt voor gemeente en OCMW samen volgens de zogenaamde BBC2020 regels.
De rekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota, alsook een toelichting bij de jaarrekening en een aantal bijlagen. Tevens zijn ook een aantal grafieken m.b.t. 2021 evenals een aantal vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening.
De samenvattende gegevens van de balans, de staat van opbrengsten en kosten alsook de staat van het financieel evenwicht van de jaarrekening zijn in bijlage bij dit besluit opgenomen.

De raad moet jaarlijks ook - in consensus met de raad voor maatschappelijk welzijn - de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW bepalen. Er wordt voorgesteld om dit bedrag voor 2021 te bepalen op 612.679 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2021.

juridische overwegingen

Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 260 en 261.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.
Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen.


Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Yvette Van Daele, Christiana Willekens
Onthouders: Karel Servranckx, Alen Cilic, Griet Deroover, Arlette Verboomen
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 4 onthoudingen
besluit

1. Het deel gemeente van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel wordt vastgesteld.

2. Het bedrag van de tussenkomst van de gemeente in het tekort van het OCMW wordt voor 2021 bepaald op 612.679 EUR, zijnde het negatief saldo van het gecumuleerd budgettair resultaat van het OCMW voor 2021.

3. De gemeenteraad keurt het deel OCMW van de jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW Steenokkerzeel - zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 juni 2022 - goed, en stelt daarmee de jaarrekening 2021 in zijn geheel definitief vast.

4. De jaarrekening 2021 van gemeente en OCMW en bijhorende bijlagen zullen binnen de wettelijke termijnen worden overgemaakt aan het Agentschap Binnenlands Bestuur en dit in de voorgeschreven vorm.

Bijlagen:

1. Geïntegreerde balans

Actief

Passief

Vlottende activa

19.108.349

Vaste activa

64.937.215

Totaal Activa

84.045.564

Schulden

11.360.618

Netto-actief

72.684.946

Totaal Passiva

84.045.564

2. Geïntegreerde staat van opbrengsten en kosten

Totaal kosten

21.935.790

Totaal Opbrengsten

24.297.552

Overschot van het boekjaar

2.361.762

3. Staat van het financieel evenwicht van de geïntegreerde jaarrekening

 

Budgettair resultaat

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

4.967.639

2.065.326

a. Ontvangsten

23.687.144

21.557.190

b. Uitgaven

18.719.505

19.491.864

II. Investeringssaldo

-1.367.224

-3.006.730

a. Ontvangsten

752.962

1.409.110

b. Uitgaven

2.120.186

4.415.840

III. Saldo exploitatie en investeringen

3.600.415

-941.404

IV. Financieringssaldo

-2.485.973

-1.352.859

a. Ontvangsten

445.780

72.693

b. Uitgaven

2.931.753

1.425.552

V. Budgettair resultaat van het boekjaar

1.114.442

-2.294.263

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

16.213.336

16.213.336

VII. Gecumuleerd budgettair resultaat

17.327.778

13.919.073

VIII. Onbeschikbare gelden

0

0

IX. Beschikbaar budgettair resultaat

17.327.778

13.919.073

 

Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Exploitatiesaldo

4.967.639

2.065.326

II. Netto periodieke aflossingen

1.383.269

1.352.859

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

1.455.962

1.425.552

b. Periodieke terugvordering leningen

72.692

72.693

III. Autofinancieringsmarge

3.584.370

712.467

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Autofinancieringsmarge

3.584.370

712.467

II. Correctie op de periodieke aflossingen

786.695

756.285

a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen

1.455.962

1.425.552

b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden

669.267

669.267

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

4.371.065

1.468.752

 

 

 

 

Geconsolideerd financieel evenwicht

Jaarrekening

Meerjarenplan

I. Beschikbaar budgettair resultaat

 

 

- Gemeente en OCMW

17.327.778

13.919.073

- Autonoom gemeentebedrijf

79.905

54.018

Totaal beschikbaar budgettair resultaat

17.407.683

13.973.091

II. Autofinancieringsmarge

 

 

- Gemeente en OCMW

3.584.370

712.467

- Autonoom gemeentebedrijf

29.667

3.781

Totale Autofinancieringsmarge

3.614.037

716.248

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

 

 

- Gemeente en OCMW

4.371.065

1.468.752

- Autonoom gemeentebedrijf

-121.367

-147.254

Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge

4.249.697

1.321.498