Terug
Gepubliceerd op 04/05/2021

Besluit  Gemeenteraad

do 29/04/2021 - 20:00

Aanpassing kermisreglement

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Rudy Peeters, Peggy Lepage, Raadsleden
Afwezig: Annie Berckmans, Raadslid
aanleiding

Het bestaande kermisreglement is verouderd en is daarom aan vernieuwing toe. Dit reglement werd in 2008 door de gemeenteraad een laatste keer aangepast en goedgekeurd.

feiten, context en argumentatie

De dienst Vrije Tijd heeft het kermisreglement grondig onder de loep genomen, geüpdatet en herschreven.
Het reglement is zeer sterk veranderd waardoor het onmogelijk is om een duidelijke vergelijking tussen het oude en het nieuwe reglement te maken. De lay-out werd aangepast aan de huisstijl van de gemeente en oogt heel wat moderner. Er gebeurden ook heel wat tekstuele aanpassingen. Daarnaast werden heel wat artikels verplaatst en onder een andere, meer logische tussentitel of hoofdstuk geplaatst en werd er voor een andere, duidelijkere structuur gekozen.
Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet. Het oude en het nieuwe reglement worden als bijlage aan dit besluit toegevoegd.

 • In artikel B1 (artikel 2 in het oude reglement) wordt aangepast dat er geen twee, maar slechts één kermis wordt georganiseerd in Steenokkerzeel-centrum. Deze kermis vindt plaats in het weekend van de laatste zondag van juni en vindt plaats op zaterdag, zondag en maandag (en niet meer op vrijdag). Er wordt aangepast dat er in Perk ook slechts één kermis plaatsvindt (en geen twee), zijnde in het weekend van de eerste zondag van september. De kermis vindt ook hier enkel op zaterdag, zondag en maandag plaats en niet meer op vrijdag.
 • Daarnaast zijn er in artikel B1 (artikel 2 in het oude reglement) ook wijzigingen m.b.t. de kermis in Humelgem. De locatie verandert naar de Claeslaan, van huisnummer 1 tot aan de parkeerplaatsen naast het kerkhof (in de Perpetstraat). Het tijdstip van de kermis verandert naar het weekend van de voorlaatste zondag van november en ook hier vindt de kermis enkel plaats op zaterdag, zondag en maandag (en niet meer op vrijdag). Ook m.b.t. de kermis in Melsbroek veranderen er enkele zaken. Zo vindt er nog slechts één kermis plaats (in plaats van vroeger drie), in het weekend van de week van 10 november. De kermis is altijd geopend op 10 november (o.w.v. de Lichtjesstoet in Melsbroek) en 11 november (o.w.v. de feestdag). Indien 10 november op een maandag of dinsdag valt, opent de kermis het weekend voorafgaand aan 10 november. Indien 10 november op een woensdag, donderdag of vrijdag valt, opent de kermis in het weekend na 10 november. Op welke dagen, naast 10 en 11 november, de kermis geopend zal zijn, is afhankelijk van wanneer 11 november valt. Dit wordt jaarlijks met de kermisuitbaters besproken en beslist door het college van burgemeester en schepenen.
 • Er wordt een extra artikel B2 toegevoegd waarin staat dat er plannetjes van de kermissen uitgetekend zijn. Hierop zijn de standplaatsen aangeduid. Ze zijn ook terug te vinden als bijlage aan dit besluit.
 • Er wordt een extra artikel B3 (komt deels aan bod in artikel 2 in het oude reglement) toegevoegd over de openingsuren, het oprijden en afrijden van de kermissen. De kermisuitbaters dienen hun attractie op zaterdag, zondag en maandag minstens van 16 uur tot 20 uur open te houden. De kermis mag vroeger geopend worden, maar dit mag ten vroegste om 12 uur. De kermis mag tot ten laatste 23 uur geopend blijven. Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren.
  Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf dinsdag om 13 uur voorafgaand aan het weekend van de betreffende kermis. Er mag voor deze datum niets gestationeerd worden.
  De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen moeten ten laatste verlaten worden op de dinsdag volgend op het kermisweekend om 13u. Indien 10 november op een maandag of een dinsdag valt, is de kermis van Melsbroek ook geopend op de dinsdag en woensdag na het kermisweekend. In dat geval moet de kermis ten laatste verlaten worden op de donderdag volgend op het kermisweekend om 13u.
 • Er wordt een extra artikel B4 toegevoegd waarin de volmachten beschreven staan die het college van burgemeester en schepenen krijgt van de gemeenteraad. In het vorige reglement stond dit beperkt beschreven in artikel 2 en kreeg het college van burgemeester en schepenen de volmacht om afwijkingen aan data en locatie te bepalen bij uitzonderlijke omstandigheden. In artikel B4 wordt dit uitgebreid en als volgt beschreven: De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om een extra openingsdag toe te laten, om de data van de kermissen te wijzigen of om de locaties te wijzigen. Ook de data en uren van plaatsing kunnen gewijzigd worden door een collegebeslissing. De gemeenteraad geeft bovendien de volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om attracties toe te laten via de spoedprocedure (zie artikels G1 en G2) en eventuele aanpassingen aan het plan van de kermis goed te keuren. Tot slot kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om het abonnement van een kermisuitbater op te schorten of in te trekken (zie artikels K1 en K2).
 • Er wordt een extra artikel B5 toegevoegd waarin staat dat er op de kermissen in Steenokkerzeel door de kermisuitbaters geen standplaatsvergoeding betaald dient te worden. Wanneer men zich wenst op te stellen op private gronden, dient men toelating te hebben van het college van burgemeester en schepenen.
 • Er wordt een extra artikel B6 toegevoegd over de situatie op de kermis in Melsbroek. De kermis in Melsbroek is een openbare kermis, aangezien deze kermis wordt georganiseerd door de gemeente. Echter bevindt deze kermis zich op privéterrein, waardoor er voor deze kermis niet met abonnementen gewerkt kan worden. Standplaatsen kunnen dus enkel voor de duur van de kermis worden toegekend.
 • In artikel C1 (artikel 3, §1 in het oude reglement) wordt aangepast dat kermisattracties die met levende dieren werken op de kermissen in Groot-Steenokkerzeel verboden zijn. Ook mogen dieren niet meegegeven worden als prijs.
 • Uit artikel 3 van het oude reglement wordt geschrapt dat het maximaal aantal standplaatsen per ondernemer beperkt is tot drie.
 • In artikel C3 (artikel 2, §2 en §3) wordt de deadline waartegen de kermisuitbaters hun aanvraag moeten hebben bezorgd (incl. attesten) aan de gemeente verkort tot zes weken (i.p.v. acht weken in het oude reglement). Zij dienen voortaan ook een attest te bezorgen waaruit blijkt dat de brandblusapparaten aanwezig in de kermisattractie gekeurd zijn. Er worden enkele vragen/informatie niet meer gevraagd, omdat deze informatie al gekend is of niet relevant is.
 • Er wordt een extra artikel C4 toegevoegd waarin staat dat de bevoegd ambtenaar de documenten vermeld in artikel C3 zal beoordelen. Indien de kermisuitbater alle documenten bezorgd heeft en al deze documenten geldig zijn, zal per brief bevestigd worden dat de kermisuitbater administratief in orde is.
 • In artikel C5 (artikel 3, §5 in het oude reglement) wordt aangepast dat de foorkramers hun stand ten laatste om 23u moeten sluiten, en niet pas om 1u 's nachts. Er wordt ook aangepast dat er na 22u, en niet meer 22u30, enkel nog muziek gemaakt mag worden op gedempte toon.
 • Er wordt een extra arikel C6 toegevoegd waarin staat dat de vergunningshouders er voor dienen te zorgen dat na het beëindigen van de kermis, en vooraleer de standplaats te verlaten, de locatie netjes opgeruimd is. De kermisuitbaters nemen hun vuilnis zelf mee en laten dit niet achter. Bij nalatigheid zal dit opgeruimd worden door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreder.
 • In artikel E1 (artikel 5.1 in het oude reglement) wordt de opsomming van welke opties er zijn m.b.t. de kennisgeving van vacatures uitgebreid.
 • In artikel G1 (artikel 7 in het oude reglement) wordt aangepast dat de aanpassingen aan het kermisplan ten gevolge van de spoedprocedure enkel onderworpen zullen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen (zie artikel B4).
 • In artikel I1 (artikel 9 in het oude reglement) wordt toegevoegd dat de tijdelijke ongeschiktheid schriftelijk en met bijvoeging van een attest bekend gemaakt moet worden, uiterlijk zeven dagen na kennisname van de ongeschiktheid en ten laatste op de dag van de plaatsgeving.
 • Er wordt een extra artikel I4 toegevoegd waarin staat dat het gemeentebestuur een boete van maximaal 100 euro kan opleggen aan abonnementhouders, indien zij niet komen opdagen op de kermis zonder voorafgaandelijke verwittiging, indien zij de afwezigheid op de kermis waarvoor zij een abonnementsplaats hebben niet kunnen staven, indien zij het attest dat hun ongeschiktheid staaft te laat aan het gemeentebestuur bezorgd hebben en indien zij minder dan drie maanden voor het begin van de kermis waarop zij een abonnementsplaats hebben laten weten dat zij op een andere kermis zullen staan.
 • In artikel K1 (artikel 11 in het oude reglement) worden heel wat redenen toegevoegd waarom de gemeente een abonnement kan schorsen of opzeggen. Zo kan een abonnement door de gemeente nu ook opgezegd/geschorst worden indien de voorwaarden inzake opschorting van het abonnement niet worden nageleefd, bij afwezigheid zonder geldige reden, bij het niet voldoen aan het reglement inzake het gebruik van de elektriciteitskasten en indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen. Daarnaast kan een abonnement door de gemeente nu ook opgezegd/geschorst worden bij overtredingen inzake verplichte openingsuren, bij het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd, indien de kermisuitbater een slechte houding aanneemt tegenover de plaatsmeester, collega's of bezoekers én indien de kermisattractie onvoldoende veilig is, niet goed onderhouden wordt of in vervallen staat verkeert.
 • Er wordt een extra artikel K2 toegevoegd waarin staat dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid heeft om het abonnement van de titularis van een standplaats in te trekken of op te schorten mits het opstellen van een proces-verbaal met de melding van de ten laste gelegde feiten. Uit dit PV moet blijken dat de betrokkene reeds een verwittiging bekomen had voor één van de bovenvermelde redenen. De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
 • Er wordt een extra artikel N1 toegevoegd waarin staat dat het verboden is om stroomgeneratoren te gebruiken op de kermisterreinen in Steenokkerzeel-centrum, Humelgem, Perk en Melsbroek.
 • Er wordt een extra artikel N2 toegevoegd waarin staat dat elke attractie dient aangesloten te worden op de elektriciteitskasten die door de gemeente ter beschikking worden gesteld. Het ter beschikking stellen van de elektriciteitskasten van de gemeente voor de kermisuitbaters is gratis, hiervoor dient geen vergoeding betaald te worden.
 • Er wordt een extra artikel N3 toegevoegd waarin staat dat de elektriciteitskabels bij voorkeur niet over het kermisterrein gelegd mogen worden. Indien het niet anders kan, moeten de kabels bij elkaar gelegd worden en afgedekt worden met een bescherming om struikelen te voorkomen.
 • Er wordt een extra artikel N4 toegevoegd waarin staat dat er vooraf een keuringsverslag van de elektrische installaties dient voorgelegd te worden. De keuring dient uitgevoerd te worden door een erkend organisme volgens het AREI en mag maximum dertien maanden oud zijn. Er dienen minstens volgende items in opgenomen te worden: metingen (isolatie en aarding), inspectie uitgevoerd volgens AREI, beschrijving gekeurde installatie en nota’s. Uit het keuringsverslag moet duidelijk blijken dat het gaat over de bedoelde elektrische installatie (chassisnummer of ander herkenningspunt). Tevens moeten alle elektrische toestellen die in de attractie of op de stand gebruikt worden mee vermeld worden op het keuringsverslag.
 • Er wordt een extra artikel N5 toegevoegd waarin staat dat enkel installaties conform de AREI reglementering en de voorwaarden genoemd in dit reglement onder spanning gebracht mogen worden.
 • Er wordt een extra artikel N6 toegevoegd waarin staat dat de verantwoordelijkheid vanaf de kastuitgang volledig ten laste van de gebruiker valt.
 • Er wordt een extra artikel N7 toegevoegd waarin staat dat het verboden is stroom verder te leveren of te verkopen aan derden.
 • Er wordt een extra artikel N8 toegevoegd waarin staat dat het ten strengste verboden is de kasten zelf te openen en/of een bijkomende opstelling te maken. Het openen van de elektriciteitskasten gebeurt door de technisch verantwoordelijke van de gemeente.
 • Er wordt een extra artikel N9 toegevoegd waarin staat dat alle kabels die gevaren vormen voor de bezoekers mechanisch afgeschermd moeten worden.
 • Er wordt een extra artikel N10 toegevoegd waarin staat dat met betrekking tot elektrische verlengkabels en toebehoren volgende zaken van toepassing zijn: deze dienen zuiver en onbeschadigd te zijn. Alle verbindingen dienen waterdicht te zijn. De kabel dient een voldoende diameter te hebben volgens de aangesloten stekkers. Alles moet CE gekeurd zijn en moeten volgens het AREI gebruikt worden
 • Er wordt een extra artikel O1 toegevoegd waarin staat welke voorwaarden m.b.t. de algemene orde op de kermissen strikt nageleefd dienen te worden. Zo mogen er geen voorwerpen of caravans gestationeerd worden op het kermistraject zonder voorafgaandelijke toestemming van de plaatsmeester of het college van burgemeester en schepenen. Er dient ook steeds voldoende doorgang vrij te zijn voor de brandweer en de hulpdiensten. De kermisuitbaters dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen van de politie en de brandweer. Daarnaast dienen de kermisuitbaters zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen en moet de standplaats achtergelaten worden in de staat waarin ze bevonden werd.
 • In artikel O1 wordt ook vermeld dat de kramen, volgens het marktplan, in een ordentelijke rij opgesteld moeten worden, op een veilige wijze, zonder schade aan te brengen aan het openbaar domein. Ook moeten de kramen zich vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek in goede, veilige en hygiënische toestand bevinden. De kermisuitbaters staan zelf in het voor het verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval. Tot slot moeten de kermisuitbaters die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking stellen, voorzien zijn van voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en verplichtingen opleggen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In artikel P1 (afdeling 2, artikel 1.2 in het oude reglement) wordt aangepast dat evenementenaanvragen via de gemeentelijke website, en niet op papier, dienen te gebeuren.
 • Er wordt een extra artikel S1 toegevoegd waarin staat dat eenieder, die een standplaats wenst in te nemen op een of meerdere plaatsen buiten het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen, om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dit voorafgaand dient aan te vragen bij de gemeente.
 • Er wordt een extra artikel S2 toegevoegd waarin staat dat eenieder die een kermis wil organiseren op zijn privégrond en die verklaart dat hij/zij zorgt voor de inrichting van de kermis met meer dan drie kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel, de aanvragen van de kermisuitbaters kan bundelen tot een aanvraag. Hierbij dient hij/zij tevens te verklaren dat hij/zij zal instaan voor de controle van de kermisuitbaters.
 • Er wordt een extra artikel T2 toegevoegd waarin staat dat het reglement in werking treedt op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
 • Er wordt een extra artikel T3 toegevoegd waarin staat dat de kermisuitbaters die een attractie uitbaten op een van de kermissen vermeld in artikel B1 geacht worden dit reglement te hebben gelezen en na te leven. Er wordt niet langer een document gemaakt aan de kermisuitbaters, zoals beschreven in afdeling 1, artikel 2, §4 in het oude reglement, waarin alle belangrijke modaliteiten en afspraken uit het reglement zijn opgesomd. Ze dienen dit dan ook niet meer ondertekend terug te sturen. Het volstaat dat dit reglement, zoals beschreven in artikel T4, aan hen bezorgd zal worden.
 • Er wordt een extra artikel T4 toegevoegd waarin staat dat een exemplaar van dit reglement bezorgd zal worden aan de kermisuitbaters die een kermisattractie uitbaten op een van de kermissen vermeld in artikel B1.
 • Artikel 2 van afdeling 3 van het oude reglement wordt geschrapt. Hierin stond dat dit reglement binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd moet worden naar de minister van Middenstand. Dit is geen wettelijke verplichting meer.
juridische overwegingen

Het reglement m.b.t. kermisactiviteiten op openbare kermissen, laatst aangepast en goedgekeurd door de gemeenteraad in 2008.
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Artikel 40 §3 van het Decreet Lokaal Bestuur dat zegt dat de gemeenteraad instaat voor het vaststellen van de gemeentelijke reglementen.
Het koninklijk besluit betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie van 24 september 2006.

adviezen en visum

De dienst openbare werken geeft positief advies m.b.t. het gedeelte 'gebruik elektriciteitskasten' van het reglement.
De expert kermissen van de VVSG heeft het reglement nagelezen en positief geadviseerd.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Marleen Ral, Liesbeth Degrève, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Gilbert Jaspers, Hannelore Velaerts, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Arlette Verboomen, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

De gemeenteraad gaat akkoord met volgende wijzigingen aan het kermisreglement.

 • De lay-out van het reglement werd aangepast aan de huisstijl van de gemeente en oogt heel wat moderner. Er gebeurden ook heel wat tekstuele aanpassingen. Daarnaast werden heel wat artikels verplaatst en onder een andere, meer logische tussentitel of hoofdstuk geplaatst en werd er voor een andere, duidelijkere structuur gekozen.
 • In artikel B1 (artikel 2 in het oude reglement) wordt aangepast dat er geen twee, maar slechts één kermis wordt georganiseerd in Steenokkerzeel-centrum. Deze kermis vindt plaats in het weekend van de laatste zondag van juni en vindt plaats op zaterdag, zondag en maandag (en niet meer op vrijdag). Er wordt aangepast dat er in Perk ook slechts één kermis plaatsvindt (en geen twee), zijnde in het weekend van de eerste zondag van september. De kermis vindt ook hier enkel op zaterdag, zondag en maandag plaats en niet meer op vrijdag.
 • Daarnaast zijn er in artikel B1 (artikel 2 in het oude reglement) ook wijzigingen m.b.t. de kermis in Humelgem. De locatie verandert naar de Claeslaan, van huisnummer 1 tot aan de parkeerplaatsen naast het kerkhof (in de Perpetstraat). Het tijdstip van de kermis verandert naar het weekend van de voorlaatste zondag van november en ook hier vindt de kermis enkel plaats op zaterdag, zondag en maandag (en niet meer op vrijdag). Ook m.b.t. de kermis in Melsbroek veranderen er enkele zaken. Zo vindt er nog slechts één kermis plaats (in plaats van de vroegere drie), in het weekend van de week van 10 november. De kermis is altijd geopend op 10 november (o.w.v. de Lichtjesstoet in Melsbroek) en 11 november (o.w.v. de feestdag). Indien 10 november op een maandag of dinsdag valt, opent de kermis het weekend voorafgaand aan 10 november. Indien 10 november op een woensdag, donderdag of vrijdag valt, opent de kermis in het weekend na 10 november. Op welke dagen, naast 10 en 11 november, de kermis geopend zal zijn, is afhankelijk van wanneer 11 november valt. Dit wordt jaarlijks met de kermisuitbaters besproken en beslist door het college van burgemeester en schepenen.
 • Er wordt een extra artikel B2 toegevoegd waarin staat dat er plannetjes van de kermissen uitgetekend zijn. Hierop zijn de standplaatsen aangeduid. Ze zijn ook terug te vinden als bijlage aan dit besluit.
 • Er wordt een extra artikel B3 (komt deels aan bod in artikel 2 in het oude reglement) toegevoegd over de openingsuren, het oprijden en afrijden van de kermissen. De kermisuitbaters dienen hun attractie op zaterdag, zondag en maandag minstens van 16 uur tot 20 uur open te houden. De kermis mag vroeger geopend worden, maar dit mag ten vroegste om 12 uur. De kermis mag tot ten laatste 23 uur geopend blijven. Het afrijden van de kermis mag niet plaatsvinden tijdens de verplichte openingsuren.
  Het oprijden van de kermis is toegestaan vanaf dinsdag om 13 uur voorafgaand aan het weekend van de betreffende kermis. Er mag voor deze datum niets gestationeerd worden.
  De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen moeten ten laatste verlaten worden op de dinsdag volgend op het kermisweekend om 13u. Indien 10 november op een maandag of een dinsdag valt, is de kermis van Melsbroek ook geopend op de dinsdag en woensdag na het kermisweekend. In dat geval moet de kermis ten laatste verlaten worden op de donderdag volgend op het kermisweekend om 13u.
 • Er wordt een extra artikel B4 toegevoegd waarin de volmachten beschreven staan die het college van burgemeester en schepenen krijgt van de gemeenteraad. In het vorige reglement stond dit beperkt beschreven in artikel 2 en kreeg het college van burgemeester en schepenen de volmacht om afwijkingen aan data en locatie te bepalen bij uitzonderlijke omstandigheden. In artikel B4 wordt dit uitgebreid en als volgt beschreven: De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om een extra openingsdag toe te laten, om de data van de kermissen te wijzigen of om de locaties te wijzigen. Ook de data en uren van plaatsing kunnen gewijzigd worden door een collegebeslissing. De gemeenteraad geeft bovendien de volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om attracties toe te laten via de spoedprocedure en eventuele aanpassingen aan het plan van de kermis goed te keuren. Tot slot kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om het abonnement van een kermisuitbater op te schorten of in te trekken.
 • Er wordt een extra artikel B5 toegevoegd waarin staat dat er op de kermissen in Steenokkerzeel door de kermisuitbaters geen standplaatsvergoeding betaald dient te worden. Wanneer men zich wenst op te stellen op private gronden, dient men toelating te hebben van het college van burgemeester en schepenen.
 • Er wordt een extra artikel B6 toegevoegd over de situatie op de kermis in Melsbroek. De kermis in Melsbroek is een openbare kermis, aangezien deze kermis wordt georganiseerd door de gemeente. Echter bevindt deze kermis zich op privéterrein, waardoor er voor deze kermis niet met abonnementen gewerkt kan worden. Standplaatsen kunnen dus enkel voor de duur van de kermis worden toegekend.
 • In artikel C1 (artikel 3, §1 in het oude reglement) wordt aangepast dat kermisattracties die met levende dieren werken op de kermissen in Groot-Steenokkerzeel verboden zijn. Ook mogen dieren niet meegegeven worden als prijs.
 • Uit artikel 3 van het oude reglement wordt geschrapt dat het maximaal aantal standplaatsen per ondernemer beperkt is tot drie.
 • In artikel C3 (artikel 2, §2 en §3) wordt de deadline waartegen de kermisuitbaters hun aanvraag moeten hebben bezorgd (incl. attesten) aan de gemeente verkort wordt tot zes weken (i.p.v. acht weken in het oude reglement). Zij dienen voortaan ook een attest te bezorgen waaruit blijkt dat de brandblusapparaten aanwezig in de kermisattractie gekeurd zijn. Er worden enkele vragen/informatie niet meer gevraagd, omdat deze informatie al gekend is of niet relevant is.
 • Er wordt een extra artikel C4 toegevoegd waarin staat dat de bevoegd ambtenaar de documenten vermeld in artikel C3 zal beoordelen. Indien de kermisuitbater alle documenten bezorgd heeft en al deze documenten geldig zijn, zal per brief bevestigd worden dat de kermisuitbater administratief in orde is.
 • In artikel C5 (artikel 3, §5 in het oude reglement) wordt aangepast dat de foorkramers hun stand ten laatste om 23u moeten sluiten, en niet pas om 1u 's nachts. Er wordt ook aangepast dat er na 22u, en niet meer 22u30, enkel nog muziek gemaakt mag worden op gedempte toon.
 • Er wordt een extra artikel C6 toegevoegd waarin staat dat de vergunningshouders er voor dienen te zorgen dat na het beëindigen van de kermis, en vooraleer de standplaats te verlaten, de locatie netjes opgeruimd dient te zijn. De kermisuitbaters nemen hun vuilnis zelf mee en laten dit niet achter. Bij nalatigheid zal dit opgeruimd worden door de gemeentelijke diensten, op kosten van de overtreder.
 • In artikel E1 (artikel 5.1 in het oude reglement) wordt de opsomming van welke opties er zijn m.b.t. de kennisgeving van vacatures uitgebreid.
 • In artikel G1 (artikel 7 in het oude reglement) wordt aangepast dat de aanpassingen aan het kermisplan ten gevolge van de spoedprocedure enkel onderworpen zullen worden aan de goedkeuring van de eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen (zie artikel B4).
 • In artikel I1 (artikel 9 in het oude reglement) wordt toegevoegd dat de tijdelijke ongeschiktheid schriftelijk en met bijvoeging van een attest bekend gemaakt moet worden, uiterlijk zeven dagen na kennisname van de ongeschiktheid en ten laatste op de dag van de plaatsgeving.
 • Er wordt een extra artikel I4 toegevoegd waarin staat dat het gemeentebestuur een boete van maximaal 100 euro kan opleggen aan abonnementhouders, indien zij niet komen opdagen op de kermis zonder voorafgaandelijke verwittiging, indien zij de afwezigheid op de kermis waarvoor zij een abonnementsplaats hebben niet kunnen staven, indien zij het attest dat hun ongeschiktheid staaft te laat aan het gemeentebestuur bezorgd hebben en indien zij minder dan drie maanden voor het begin van de kermis waarop zij een abonnementsplaats hebben laten weten dat zij op een andere kermis zullen staan.
 • In artikel K1 (artikel 11 in het oude reglement) worden heel wat redenen toegevoegd waarom de gemeente een abonnement kan schorsen of opzeggen. Zo kan een abonnement door de gemeente nu ook opgezegd/geschorst worden indien de voorwaarden inzake opschorting van het abonnement niet worden nageleefd, bij afwezigheid zonder geldige reden, bij het niet voldoen aan het reglement inzake het gebruik van de elektriciteitskasten en indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen. Daarnaast kan een abonnement door de gemeente nu ook opgezegd/geschorst worden bij overtredingen inzake verplichte openingsuren, bij het plaatsen van een andere attractie dan aangevraagd werd, indien de kermisuitbater een slechte houding aanneemt tegenover de plaatsmeester, collega's of bezoekers én indien de kermisattractie onvoldoende veilig is, niet goed onderhouden wordt of in vervallen staat verkeert.
 • Er wordt een extra artikel K2 toegevoegd waarin staat dat het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid heeft om het abonnement van de titularis van een standplaats in te trekken of op te schorten mits het opstellen van een proces-verbaal met de melding van de ten laste gelegde feiten. Uit dit PV moet blijken dat de betrokkene reeds een verwittiging bekomen had voor één van de bovenvermelde redenen. De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
 • Er wordt een extra artikel N1 toegevoegd waarin staat dat het verboden is om stroomgeneratoren te gebruiken op de kermisterreinen in Steenokkerzeel-centrum, Humelgem, Perk en Melsbroek.
 • Er wordt een extra artikel N2 toegevoegd waarin staat dat elke attractie dient aangesloten te worden op de elektriciteitskasten die door de gemeente ter beschikking worden gesteld. Het ter beschikking stellen van de elektriciteitskasten van de gemeente voor de kermisuitbaters is gratis, hiervoor dient geen vergoeding betaald te worden.
 • Er wordt een extra artikel N3 toegevoegd waarin staat dat de elektriciteitskabels bij voorkeur niet over het kermisterrein gelegd mogen worden. Indien het niet anders kan, moeten de kabels bij elkaar gelegd worden en afgedekt worden met een bescherming om struikelen te voorkomen.
 • Er wordt een extra artikel N4 toegevoegd waarin staat dat er vooraf een keuringsverslag van de elektrische installaties dient voorgelegd te worden. De keuring dient uitgevoerd te worden door een erkend organisme volgens het AREI en mag maximum dertien maanden oud zijn. Er dienen minstens volgende items in opgenomen te worden: metingen (isolatie en aarding), inspectie uitgevoerd volgens AREI, beschrijving gekeurde installatie en nota’s. Uit het keuringsverslag moet duidelijk blijken dat het gaat over de bedoelde elektrische installatie (chassisnummer of ander herkenningspunt). Tevens moeten alle elektrische toestellen die in de attractie of op de stand gebruikt worden mee vermeld worden op het keuringsverslag.
 • Er wordt een extra artikel N5 toegevoegd waarin staat dat enkel installaties conform de AREI reglementering en de voorwaarden genoemd in dit reglement onder spanning gebracht mogen worden.
 • Er wordt een extra artikel N6 toegevoegd waarin staat dat de verantwoordelijkheid vanaf de kastuitgang volledig ten laste van de gebruiker valt.
 • Er wordt een extra artikel N7 toegevoegd waarin staat dat het verboden is stroom verder te leveren of te verkopen aan derden.
 • Er wordt een extra artikel N8 toegevoegd waarin staat dat het ten strengste verboden is de kasten zelf te openen en/of een bijkomende opstelling te maken. Het openen van de elektriciteitskasten gebeurt door de technisch verantwoordelijke van de gemeente.
 • Er wordt een extra artikel N9 toegevoegd waarin staat dat alle kabels die gevaren vormen voor de bezoekers mechanisch afgeschermd moeten worden.
 • Er wordt een extra artikel N10 toegevoegd waarin staat dat met betrekking tot elektrische verlengkabels en toebehoren volgende zaken van toepassing zijn: deze dienen zuiver en onbeschadigd te zijn. Alle verbindingen dienen waterdicht te zijn. De kabel dient een voldoende diameter te hebben volgens de aangesloten stekkers. Alles moet CE gekeurd zijn en moeten volgens het AREI gebruikt worden
 • Er wordt een extra artikel O1 toegevoegd waarin staat welke voorwaarden m.b.t. de algemene orde op de kermissen strikt nageleefd dienen te worden. Zo mogen er geen voorwerpen of caravans gestationeerd worden op het kermistraject zonder voorafgaandelijke toestemming van de plaatsmeester of het college van burgemeester en schepenen. Er dient ook steeds voldoende doorgang vrij te zijn voor de brandweer en de hulpdiensten. De kermisuitbaters dienen zich onmiddellijk te schikken naar de onderrichtingen van de politie en de brandweer. Daarnaast dienen de kermisuitbaters zich te houden aan de wettelijke geluidsnormen en moet de standplaats achtergelaten worden in de staat waarin ze bevonden werd.
 • In artikel O1 wordt ook vermeld dat de kramen, volgens het marktplan, in een ordentelijke rij opgesteld moeten worden, op een veilige wijze, zonder schade aan te brengen aan het openbaar domein. Ook moeten de kramen zich vanaf het moment van oprijden tot aan het vertrek in goede, veilige en hygiënische toestand bevinden. De kermisuitbaters staan zelf in het voor het verzamelen, bewaren en afvoeren van hun afval. Tot slot moeten de kermisuitbaters die eten, drinken of verpakte goederen aan het publiek aanbieden of ter beschikking stellen, voorzien zijn van voldoende afvalbakken in de onmiddellijke nabijheid van hun kraam. De afvalbakken zijn netjes en worden voldoende geledigd. Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende voorwaarden en verplichtingen opleggen indien de omstandigheden dit vereisen.
 • In artikel P1 (afdeling 2, artikel 1.2 in het oude reglement) wordt aangepast dat evenementenaanvragen via de gemeentelijke website, en niet meer op papier, dienen te gebeuren.
 • Er wordt een extra artikel S1 toegevoegd waarin staat dat eenieder, die een standplaats wenst in te nemen op een of meerdere plaatsen buiten het openbaar domein en/of buiten de openbare kermissen, om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten, dit voorafgaand dient aan te vragen bij de gemeente.
 • Er wordt een extra artikel S2 toegevoegd waarin staat dat eenieder die een kermis wil organiseren op zijn privégrond en die verklaart dat hij/zij zorgt voor de inrichting van de kermis met meer dan drie kermisattracties of vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel, de aanvragen van de kermisuitbaters kan bundelen tot een aanvraag. Hierbij dient hij/zij tevens te verklaren dat hij/zij zal instaan voor de controle van de kermisuitbaters.
 • Er wordt een extra artikel T2 toegevoegd waarin staat dat het reglement in werking treedt op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.
 • Er wordt een extra artikel T3 toegevoegd waarin staat dat de kermisuitbaters die een attractie uitbaten op een van de kermissen vermeld in artikel B1 geacht worden dit reglement te hebben gelezen en na te leven. Er wordt niet langer een document overgemaakt aan de kermisuitbaters, zoals beschreven in afdeling 1, artikel 2, §4 in het oude reglement, waarin alle belangrijke modaliteiten en afspraken uit het reglement zijn opgesomd. Ze dienen dit dan ook niet meer ondertekend terug te sturen. Het volstaat dat dit reglement, zoals beschreven in artikel T4, aan hen bezorgd zal worden.
 • Er wordt een extra artikel T4 toegevoegd waarin staat dat een exemplaar van dit reglement bezorgd zal worden aan de kermisuitbaters die een kermisattractie uitbaten op een van de kermissen vermeld in artikel B1.
 • Artikel 2 van afdeling 3 van het oude reglement wordt geschrapt. Hierin stond dat dit reglement binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd moest worden naar de minister van Middenstand. Dit is geen wettelijke verplichting meer.

Het aangepaste reglement zal in werking treden op de vijfde dag na de bekendmaking ervan.