Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

do 15/12/2022 - 20:20

Politie van het wegverkeer: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer, houdende aanbrengen van een parkeerplaats voor mindervaliden in de Vanheylenstraat ter hoogte van de kerk + gedeeltelijke intrekking van het gemeenteraadsbesluit d.d. 20 april 1993 + parkeermaatregelen in de Vanheylenstraat ter hoogte van het kerkhof en huisnummer 42-44

Aanwezig: Bruno Peeters, Voorzitter gemeenteraad
Kurt Ryon, Burgemeester
Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Schepenen
Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Raadsleden
Heidi Abeloos, Algemeen directeur
Verontschuldigd: Annie Berckmans, Arlette Verboomen, Raadsleden
feiten, context en argumentatie

Het gemeenteraadsbesluit van 20 april 1993, houdende onder andere een parkeerplaats voor mindervaliden te voorzien in de Vanheylenstraat.
Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 17 oktober 2022, houdende goedkeuring van het overleg met de politiezone Kastze van 4 oktober 2022, waarbij onder andere - punt 20 - besloten werd om de bestaande mindervalidenparkeerplaats aan het café Onder den Toren te verwijderen en deze te verplaatsen. Dit omdat deze parkeerplaats niet beschikbaar is met de toegestane uitbreiding van het terras. Er zal een nieuwe plaats voorzien worden.
De meest geschikte plaats is de 1ste parkeerplaats rechts in de rijrichting.
Op de Vanheylenstraat ter hoogte van Café Onder den Toren (de huisnummers 42+44) en ter hoogte van het kerkhof wordt het parkeren toegelaten. De borden E9a + onderborden worden hiervoor geplaatst (regularisatie).
De foto's en het plan met aanduiding van de betreffende parkeerplaatsen - als bijlage.
Het aanvullend reglement betreft enkel gemeentewegen.
Een afschrift van dit besluit zal overgemaakt worden aan de politiezone Kastze.

juridische overwegingen

De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968.
Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975, houdende algemeen reglement op de  politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Het ministerieel besluit van 11 oktober 1976, waarbij de minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.
Het decreet van 16 mei 2008, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009, betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
De omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009.
Het besluit van de gemeenteraad van 28 maart 2019, houdende vaststelling van het begrip “dagelijks bestuur” in overeenstemming met artikel 41 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Publieke stemming
Aanwezig: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens, Heidi Abeloos
Voorstanders: Bruno Peeters, Kurt Ryon, Wim Mombaerts, Jelle Mombaerts, Geert Laureys, Hannelore Velaerts, Marleen Ral, Karel Servranckx, Clémence Maes, Jan Van hoof, Rudy Peeters, Gilbert Jaspers, Liesbeth Degrève, Sandra Ceuleers, Werner Vanderborght, Peggy Lepage, Ann Goovaerts, Alen Cilic, Yvette Van Daele, Griet Deroover, Christiana Willekens
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
besluit

1. Op de Vanheylenstraat ter hoogte van de kerk op de 1ste parkeerplaats rechts in de rijrichting geldt:

  • het parkeren is toegelaten
  • het parkeren is voorbehouden voor de voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap.

Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met onderborden Type VIId.
2. Op de Vanheylenstraat ter hoogte van Café Onder den Toren en de huisnummers 42+44 geldt:

  • het parkeren is toegelaten
  • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
3. Op de Vanheylenstraat ter hoogte van het kerkhof geldt:
  • het parkeren is toegelaten
  • het einde van de parkeerreglementering wordt aangeduid
  • het begin van de parkeerreglementering wordt aangeduid.
Dit wordt gesignaleerd door:
- verkeersborden E9a
- de verkeersborden worden aangevuld met x-borden Xb, Xa.
4. Volgend aanvullend reglement wordt opgeheven:
  • Het gemeenteraadsbesluit van 20 april 1993 wordt gedeeltelijk opgeheven, namelijk voor de mindervalidenparkeerplaats in de Vanheylenstraat.

5. Dit aanvullend reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het Vlaams Huis via het Loket voor Lokale Besturen.